Wykaz spraw

Przygotowanie inwestycji komunalnych

Wymagane dokumenty:

  • Wniosek o wydanie warunków technicznych wykonania przyłącza wodociągowego
  • Mapa do celów informacyjnych

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Brzuze
Brzuze 62, 87-517 Brzuze

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

W ciągu 14 dni w formie pisemnej zostaną wydane warunki techniczne wykonania podłączenia wodociągowego.

Podstawa prawna:

Ustawa z 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków (Dz.U.2019 poz. 1437, 1495, z 2020r.poz. 284, 471), Ustawa z 7 lipca 1994 r. Prawo budowlane (Dz. U. 2020 poz.1333 art.29-30).

Tryb odwoławczy:

Podanie o wznowienie postępowania art. 145 § 1 KPA