Wykaz spraw

Sprostowanie aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o sprostowanie treści aktu stanu cywilnego
 • Dokument stwierdzający tożsamość wnioskodawcy (do wglądu)
 • Zagraniczny dokument stanu cywilnego wraz z urzędowym tłumaczeniem dokumentu na język polski, archiwalny akt stanu cywilnego w postaci uwierzytelnionego odpisu, wpisu lub reprodukcji – jeżeli stanowią one podstawę sprostowania.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
Brzuze 62; 87-517 Brzuze
pok. nr 2

Opłaty:

Opłata skarbowa 39 zł

Opłaty należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego Skępe O/Ostrowite: 96 9546 0004 2003 0010 2990 0002

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 r.
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960 r.

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu  w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie sprostowania.

Inne informacje:

 1. Wniosek składa się do kierownika urzędu stanu cywilnego zgodnie z miejscem sporządzenia aktu, który podlega sprostowaniu.
 2. Sprostowania aktu stanu cywilnego dokonuje się na wniosek osoby, której akt dotyczy lub jej przedstawiciela ustawowego, na wniosek osoby mającej w tym interes prawny lub prokuratora.