Wykaz spraw

Transkrypcja (przeniesienie) zagranicznego aktu stanu cywilnego

Wymagane dokumenty:

 1. Wniosek o transkrypcję (przeniesienie) zagranicznego aktu urodzenia, małżeństwa lub zgonu do rejestru stanu cywilnego
 2. Dokument tożsamości (do wglądu)
 3. Oryginał zagranicznego aktu stanu cywilnego wraz z jego urzędowym tłumaczeniem na język polski dokonanym przez:
 • tłumacza przysięgłego wpisanego na listę prowadzoną przez Ministra Sprawiedliwości, tłumacza przysięgłego uprawnionego do dokonywania takich tłumaczeń w państwach członkowskich Unii Europejskiej lub Europejskiego Obszaru Gospodarczego,
 • konsula

Jeżeli odpis zagranicznego aktu stanu cywilnego jest wydany na druku wielojęzycznym (zgodnie z Konwencją Nr 16 sporządzoną w Wiedniu z dnia 9 września 1976 roku) – tłumaczenie nie jest wymagane.

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
Brzuze 62, 87-517 Brzuze
pok. nr 2

Opłaty:

Opłata skarbowa 50 zł

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 9 września 1976 roku dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego (
 • Kodeks postępowania administracyjnego z dnia 14 czerwca 1960r.
 • Ustawa o opłacie skarbowej z dnia 16 listopada 2006 roku

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie transkrypcji.

Inne informacje:

 1. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.
 2. Osoby przebywające poza granicami kraju mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula.
 3. Wniosek może złożyć osoba, której dotyczy zdarzenie podlegające transkrypcji, lub inna osoba, która wykaże interes prawny w transkrypcji lub interes faktyczny w transkrypcji dokumentu potwierdzającego zgon.
 4. Dokonując transkrypcji zagranicznego dokumentu stanu cywilnego, który dotyczy obywateli polskich posługujących się również aktami stanu cywilnego sporządzonymi w Rzeczypospolitej Polskiej, kierownik urzędu stanu cywilnego dostosowuje na wniosek osoby, której akt dotyczy, pisownię danych zawartych w zagranicznym dokumencie do reguł pisowni polskiej, jeżeli wniosek taki został złożony z wnioskiem o dokonanie transkrypcji.