Wykaz spraw

Powrót do nazwiska (po rozwodzie) noszonego przed ślubem

Wymagane dokumenty:

  • aktualny dokument potwierdzający tożsamość
  • wniosek wypełniony w urzędzie wraz z podaniem
  • odpis zupełny aktu małżeństwa z adnotacją o rozwiązaniu małżeństwa przez rozwód (jeżeli ślub był zawierany nie na terenie gminy Brzuze)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
Brzuze 62; 87-517 Brzuze
pok. nr 2

Opłaty:

Opłata skarbowa 11 zł

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. Kodeks rodzinny i opiekuńczy
  • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 r. Prawo o aktach stanu cywilnego

Inne informacje:

  1. Wniosek winien być złożony przed upływem 3 miesięcy od daty uprawomocnienia się wyroku sądu o rozwiązaniu małżeństwa.