Wykaz spraw

Zmiana imienia/nazwiska

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o zmianę imienia/nazwiska z uzasadnieniem
 • aktualny dokument tożsamości do wglądu

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
Brzuze 62; 87-517 Brzuze
pok. nr 2

Opłaty:

Opłata skarbowa 37 zł

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 17października 2008r.o zmianie imienia i nazwiska
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego

Tryb odwoławczy:

Odwołanie do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Kierownika Urzędu Stanu Cywilnego w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji.

Inne informacje:

 1. Wniosek składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego
 2. Osoby zamieszkałe poza granicami Rzeczpospolitej Polskiej mogą złożyć wniosek za pośrednictwem konsula.
 3. Jeżeli wnioskodawca i jego małoletnie dzieci nie posiadają aktów stanu cywilnego sporządzonych na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, wraz z wnioskiem o zmianę imienia lub nazwiska wnioskodawca składa wniosek o transkrypcję zagranicznych dokumentów stanu cywilnego.
 4. Zmiana imienia lub nazwiska oraz rozciągnięcia zmiany nazwiska na małoletnie dziecko wymaga zgody drugiego z rodziców chyba, że nie ma on pełnej zdolności do czynności prawnej, jest pozbawiony władzy rodzicielskiej albo nie żyje.
 5. Do zmiany imienia lub nazwiska oraz rozciągnięcia zmiany nazwiska na dziecko, które ukończyło 13 lat potrzebna jest także zgoda dziecka. 
 6. Rodzic/dziecko wyraża zgodę osobiście przed kierownikiem urzędu stanu cywilnego lub w formie pisemnej z podpisem notarialnie poświadczonym, a w przypadku zamieszkiwania poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej za pośrednictwem konsula.