Wykaz spraw

Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL

Wymagane dokumenty:

 • Wniosek o udostępnienie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL – wzór w załączeniu (w punkcie 1 wniosku należy wybrać rejestr mieszkańców
 • W celu złożenia wniosku w formie dokumentu elektronicznego opatrzonego podpisem elektronicznym (kwalifikowanym certyfikatem, profilem zaufanym lub podpisem osobistym) należy na platformie ePUAP 2 (www.epuap.gov.pl)zalogować się poprzez profil zaufany

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Brzuze
Brzuze 62; 87-517 Brzuze
Pok. nr 2

Opłaty:

 • Opłata budżetowa za udostępnienie danych - 31 zł.
 • Obowiązek wniesienia opłaty powstaje z chwilą złożenia wniosku
 • Zwolnione z opłaty budżetowej jest udostępnienie danych w celu sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia
 • W sytuacji złożenia wniosku jw. przez pełnomocnika opłata za złożenie pełnomocnictwa wynosi 17 zł
 • Pełnomocnictwo udzielone małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu nie podlega opłacie skarbowej

Termin i sposób załatwienia:

 • Odpowiedzi na wniosek udziela się bez zbędnej zwłoki, jednak nie później niż w terminie 14 dni.
 • W przypadku, jeżeli nie zostaną spełnione warunki określonych w art. 46 ustawy z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności organ odmawia w drodze decyzji administracyjnej udostępnienia danych jednostkowych.

Podstawa prawna:

 • Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych)
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Rozporządzenie Ministra Cyfryzacji z dnia 21 grudnia 2018 r. w sprawie określenia wzorów wniosków o udostępnienie danych z rejestru mieszkańców i rejestru PESEL oraz trybu uzyskania zgody na udostępnienie danych po wykazaniu interesu faktycznego
 • Rozporządzenie Rady Ministrów z dnia 22 grudnia 2017 r. w sprawie opłat za udostępnienie danych z rejestrów mieszkańców oraz rejestru PESEL

Tryb odwoławczy:

Odwołanie od decyzji o odmowie udostępnienia danych jednostkowych do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem Wójta Gminy Brzuze w terminie 14 dni.

Inne informacje:

 1. Informacji adresowej udziela się podmiotowi, jeżeli uwiarygodni interes prawny w otrzymaniu danych.
 2. Osobom i jednostkom organizacyjnym, które nie wykażą interesu prawnego tylko faktyczny, dane mogą być udostępnione wyłącznie za zgodą osób, których te dane dotyczą.
 3. Organy uprawnione do nieodpłatnego uzyskania danych osobowych: administracja publiczna, sądy, prokuratura, Policja, Straż Graniczna, Straż Marszałkowska, Służba Więzienna, Służba Kontrwywiadu Wojskowego, Służba Wywiadu Wojskowego, Służba Celno-Skarbowa, Żandarmeria Wojskowa, Agencja Bezpieczeństwa Wewnętrznego, Agencja Wywiadu, Służba Ochrony Państwa, Centralne Biuro Antykorupcyjne, Szef Krajowego Centrum Informacji Kryminalnych, organy wyborcze, straż gminna (miejska), komornicy sądowi (wyłącznie w zakresie niezbędnym do prowadzenia przez nich postępowania egzekucyjnego lub zabezpieczającego albo wykonywania postanowienia o zabezpieczeniu spadku lub sporządzenia spisu inwentarza), Polski Czerwony Krzyż (w zakresie danych osób poszukiwanych) oraz państwowe i samorządowe jednostki organizacyjne oraz inne podmioty w zakresie niezbędnym do realizacji zadań publicznych określonych w odrębnych przepisach.
 4. Odpłatnie udostępnia się dane osobom i jednostkom organizacyjnym, jeżeli wykażą interes prawny lub interes faktyczny oraz jednostkom organizacyjnym, w celach badawczych, statystycznych, badania opinii publicznej, jeżeli po wykorzystaniu dane te zostaną poddane takiej modyfikacji, która nie pozwoli ustalić tożsamości osób, których dane dotyczą.
 5. Przez dane jednostkowe rozumie się informacje uzyskane z rejestrów mieszkańców dotyczące jednej osoby lub imion i nazwisk wszystkich osób zameldowanych pod jednym adresem.
 6. W sytuacji, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika – pełnomocnictwo powinno być udzielone zgodnie z art. 33 § 2 k.p.a., tj. na piśmie, w formie dokumentu elektronicznego lub zgłoszone do protokołu.