Wykaz spraw

Wydanie zaświadczenia/poświadczenia zamieszkania

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie potwierdzenia zameldowania/wymeldowania
 • aktualny dokument tożsamości
 • pełnomocnictwo (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu (w oryginale, do wglądu – w przypadku uzyskiwania informacji o ilości osób zameldowanych w lokalu lub braku zameldowania osób w lokalu)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Brzuze
Brzuze 62; 87-517 Brzuze
Pok. nr 2

Opłaty:

 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy wnioskodawca działa przez pełnomocnika)

Termin i sposób załatwienia:

Do 7 dni

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

Do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego, w terminie 7 dni od dnia otrzymania postanowienia o odmowie wydania zaświadczenia, za pośrednictwem organu, który wydał postanowienie.

Inne informacje:

 1. Wniosek składa się osobiście lub przez pełnomocnika legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.
 2. Wniosek można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.
 3. Dane osoby zmarłej niezbędne do sporządzenia aktu poświadczenia dziedziczenia uzyskuje się bezpłatnie po złożeniu wniosku o udostępnienie danych (patrz: „Udostępnianie danych jednostkowych z rejestru mieszkańców oraz rejestru PESEL)