Wykaz spraw

Uznanie ojcostwa dziecka poczętego

Wymagane dokumenty:

 • Dokumenty tożsamości rodziców dziecka (dowody osobiste z aktualnymi danymi lub paszporty wraz z poświadczeniem o stałym miejscu zameldowania)
 • W przypadku matki panny - odpis skrócony aktu urodzenia matki (nie dotyczy jeżeli urodzenie zarejestrowane w Brzuzem);
 • W wypadku matki rozwiedzionej - odpis skrócony aktu małżeństwa (jeżeli zostało ono zawarte poza Brzuzem) z adnotacją o jego rozwiązaniu;
 • W wypadku matki wdowy - odpis skrócony aktu małżeństwa oraz odpis aktu zgonu męża (jeżeli wyżej wymienione zdarzenia miały miejsce poza Brzuzem)
 • Odpis skrócony aktu urodzenia ojca
 • Dodatkowo należy przedłożyć zaświadczenie o ciąży

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
Brzuze 62; 87-517 Brzuze
pok. nr 2

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Niezwłocznie

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 25 lutego 1964 r. - Kodeks rodzinny i opiekuńczy
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej

Tryb odwoławczy:

Jeżeli kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa, nie później niż w terminie 7 dni na piśmie powiadamia mężczyznę, który twierdzi, że jest ojcem dziecka, i matkę dziecka o przyczynach odmowy i możliwości uznania ojcostwa przed sądem opiekuńczym.

Inne informacje:

 1. Do uznania ojcostwa, konieczna jest obecność obojga rodziców.
 2. Uznanie ojcostwa następuje przez złożenie oświadczenia wiedzy przez mężczyznę a matka dziecka potwierdza ojcostwo mężczyzny.
 3. Uznanie ojcostwa może nastąpić jeżeli: w przypadku matki rozwiedzionej upłynęło 300 dni od daty uprawomocnienia wyroku orzekającego rozwiązanie małżeństwa, natomiast matki wdowy - 300 dni od daty zgonu małżonka.
 4. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić, jeżeli toczy się sprawa o ustalenie ojcostwa.
 5. W przypadku zgłoszenia urodzenia lub uznania ojcostwa dziecka przez cudzoziemca, który nie włada biegle językiem polski - wymagana jest obecność tłumacza przysięgłego.
 6. Oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa mogą złożyć osoby, które ukończyły 16 lat i nie istnieją podstawy do ich całkowitego ubezwłasnowolnienia. Jednakże osoby które nie ukończyły 18 roku życia mogą złożyć oświadczenia konieczne do uznania ojcostwa tylko przed sądem opiekuńczym (dotyczy również sytuacji jeżeli jedna ze stron nie ukończyła 18 roku życia).
 7. Uznanie ojcostwa nie może nastąpić po osiągnięciu przez dziecka pełnoletności.
 8. Mężczyzna i kobieta, którym kierownik USC odmówił przyjęcia oświadczeń koniecznych do uznania ojcostwa mogą zwrócić się z wnioskiem o uznanie ojcostwa do sądu opiekuńczego