Wykaz spraw

Nadanie nr PESEL

Wymagane dokumenty:

 • Wypełniony i podpisany „Wniosek o nadanie numeru PESEL”
 • Ostatnio wydany dowód osobisty lub paszport obywatela polskiego, a w przypadku osoby nie posiadającej obywatelstwa polskiego – dokument podróży lub inny dokument potwierdzający tożsamość i obywatelstwo
 • Dokument potwierdzający dane wskazane w pkt 3-5 wniosku (polski akt urodzenia, polski akt stanu cywilnego wraz z adnotacją o aktualnie używanym nazwisku)
 • W przypadku składania wniosku o nadanie numeru PESEL przez pełnomocnika dodatkowo: (pisemne pełnomocnictwo do złożenia wniosku o nadanie nr PESEL, dowód osobisty pełnomocnika lub ważny paszport)

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego
Brzuze 62; 87-517 Brzuze
Pok. nr 2

Opłaty:

 • Nie pobiera się opłat za nadanie numeru PESEL
 • 17 zł - opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba wnioskująca o nadanie numeru PESEL działa przez pełnomocnika)


Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 4 stycznia 2012 r. w sprawie nadania lub zmiany numeru PESEL

Tryb odwoławczy:

Brak - czynność materialno-techniczna

Inne informacje:

 1. Wniosek składa się w formie pisemnej.
 2. Osoba podlegająca na podstawie odrębnych przepisów obowiązkowi posiadania numeru PESEL składa wniosek o nadanie numeru PESEL w organie gminy właściwym dla miejsca zameldowania na pobyt stały lub czasowy, a w przypadku braku meldunku – w organie gminy właściwym dla siedziby pracodawcy. W razie niemożności ustalenia właściwego organu gminy – wniosek składa się w organie gminy właściwym dla Dzielnicy Śródmieście m.st. Warszawy.
 3. Wniosek o nadanie numeru PESEL musi zawierać wskazanie podstawy prawnej do konieczności uzyskania numeru PESEL oraz dokumentację potwierdzającą dane zawarte we wniosku.
 4. Jeżeli wniosek nie spełnia wymogów, wnioskodawca jest wzywany do usunięcia braków w terminie 7 dni z pouczeniem, że ich nieusunięcie spowoduje pozostawienie wniosku bez rozpoznania.
 5. Wnioskodawca może działać przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w art. 33 § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego, po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego lub ważnego paszportu.