Wykaz spraw

Utrata/uszkodzenie dowodu osobistego

Wymagane dokumenty:

  • Wypełniony i podpisany formularz „Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego”. 
  • Dowód osobisty (w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dokumentu). 
  • Ważny paszport lub inny dokument potwierdzający tożsamość (do wglądu).

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Brzuzem

Brzuze 62; 87-517 Brzuze

pok. nr 2 

Opłaty:

Brak

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki.

Podstawa prawna:

  • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego
  • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 r. o dowodach osobistych

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna

Inne informacje:

1. Posiadacz dowodu osobistego, którego dowód został utracony lub uszkodzony, zgłasza niezwłocznie, osobiście ten fakt organowi dowolnej gminy, a posiadacz dowodu osobistego przebywający poza terytorium RP – dowolnej placówce konsularnej Rzeczypospolitej Polskiej. 

2. Zgłoszenie utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego można złożyć w formie pisemnej lub w formie dokumentu elektronicznego przy wykorzystaniu środków komunikacji elektronicznej, na zasadach określonych w ustawie z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

3. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał osobistego zgłoszenia w organie gminy wydaje się zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego. 

4. Posiadaczowi dowodu osobistego, który dokonał zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu w formie dokumentu elektronicznego – zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego wydaje się na żądanie. 

5. Dodatkowo, w przypadku zgłoszenia uszkodzenia dowodu osobistego w formie elektronicznej, posiadacz dowodu osobistego ma obowiązek przekazać uszkodzony dowód pocztą lub osobiście do organu, do którego skierował zgłoszenie. 

6. Zaświadczenie o utracie lub uszkodzeniu dowodu osobistego jest ważne do czasu wydania nowego dowodu osobistego, nie dłużej jednak niż przez 2 miesiące.

7. Za posiadacza dowodu osobistego nieposiadającego zdolności do czynności prawnych lub posiadającego ograniczoną zdolność do czynności prawnych zgłoszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego dokonuje jego rodzic, opiekun prawny lub kurator. 

8. Dowód osobisty unieważnia się z dniem zgłoszenia jego utraty lub uszkodzenia. 

9. W przypadku utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego w stopniu utrudniającym lub uniemożliwiającym identyfikację jego posiadacza należy niezwłocznie wystąpić z wnioskiem o wydanie dowodu osobistego.