Wykaz spraw

Wydawanie odpisów z ksiąg stanu cywilnego – urodzeń, małżeństw, zgonów

Wymagane dokumenty:

 • wniosek o wydanie odpisu aktu stanu cywilnego
 • ważny dowód osobisty lub paszport

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Stanu Cywilnego w Brzuzem

Brzuze 62; 87-517 Brzuze

pok. nr 2

Opłaty:

 • Odpis skrócony aktu - 22 zł
 • Wielojęzyczny odpis aktu - 22 zł
 • Odpis zupełny aktu - 33 zł
 • Odpis zupełny po sprostowaniu - 39 zł
 • Zaświadczenie o stanie cywilnym - 38 zł
 • Zaświadczenie o zamieszczonych lub niezamieszczonych w rejestrze stanu cywilnego danych dotyczących wskazanej osoby - 24 zł
 • Zaświadczenie o zaginięciu lub zniszczeniu księgi stanu cywilnego - 24 zł
 • Pełnomocnictwo - 17 zł

Opłaty należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego Skępe O/Ostrowite: 96 9546 0004 2003 0010 2990 0002

Termin i sposób załatwienia:

W terminie do 7–10 dni roboczych od dnia złożenia wniosku, w zależności od miejsca przechowywania księgi stanu cywilnego.

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014 roku Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 29 stycznia 2015 r. w sprawie wzorów dokumentów wydawanych z zakresu rejestracji stanu cywilnego
 • Konwencja Nr 16 sporządzona w Wiedniu dnia 09 września 1976 r. dotycząca wydawania wielojęzycznych odpisów skróconych aktów stanu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie sposobu prowadzenia rejestru stanu cywilnego oraz akt zbiorowych rejestracji stanu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych z dnia 5 lutego 2015 r. w sprawie przenoszenia aktów stanu cywilnego do rejestru stanu cywilnego

Tryb odwoławczy:

Odwołanie  do Wojewody Kujawsko-Pomorskiego za pośrednictwem tutejszego urzędu w terminie 14 dni od dnia doręczenia decyzji o odmowie wydania żądanego dokumentu.

Inne informacje:

1. Wniosek o wydanie odpisu/zaświadczenia z rejestru stanu cywilnego składa się do wybranego kierownika urzędu stanu cywilnego.

2. Osoby uprawnione do otrzymania odpisu lub zaświadczenia:

- osoba, której akt dotyczy,

- współmałżonek,

- wstępni (rodzice, dziadkowie),

- zstępni (dzieci, wnuki),

- rodzeństwo,

- przedstawiciel ustawowy, opiekun,

- sąd, prokurator,

- osoba, która wykaże interes prawny.

3. Zaświadczenie o stanie cywilnym jest wydawane wyłącznie osobie, której dotyczy.