Wykaz spraw

Zameldowanie na pobyt czasowy

Wymagane dokumenty:

 • wniosek zgłoszenia miejsca pobytu czasowego
 • dokument potwierdzający tytuł prawny do lokalu, którym może być: umowa cywilno-prawna, wypis z księgi wieczystej, decyzja administracyjna, orzeczenie sądu lub inny dokument poświadczający tytuł prawny do lokalu – do wglądu (w oryginale)
 • ważny dowód osobisty lub paszport
 • w przypadku zgłoszenia zameldowania przez pełnomocnika dodatkowo pisemne pełnomocnictwo do zameldowania oraz ważny dowód osobisty pełnomocnika lub paszport

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Brzuze 

Brzuze 62; 87-517 Brzuze

Ewidencja ludności

pok. nr 2

Opłaty:

 • Zameldowanie na pobyt czasowy jest wolne od opłat
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa (w przypadku, gdy osoba zgłaszająca pobyt czasowy działa przez pełnomocnika. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • 17 zł – opłata skarbowa za wydanie zaświadczenia na wniosek osoby dokonującej zameldowania na pobyt czasowy lub jej pełnomocnika
 • Opłaty należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego Skępe O/Ostrowite: 96 9546 0004 2003 0010 2990 0002

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r.o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna

Inne informacje:

1. Obywatel polski przebywający na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej jest obowiązany zameldować się w miejscu pobytu stałego lub czasowego najpóźniej w 30 dniu, licząc od dnia przybycia do tego miejsca.

2. Obywatel polski dokonuje zameldowania na pobyt czasowy:

a) w formie pisemnej, na formularzu w organie gminy właściwym ze względu na położenie nieruchomości, w której zamieszkuje, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport, 

b) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w pkt. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

3. Organ dokonujący zameldowania na pobyt czasowy nie wydaje z urzędu osobie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy. Chyba że, osoba złoży stosowny wniosek. (patrz: wniosek o potwierdzenie zameldowania)