Wykaz spraw

Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego

Wymagane dokumenty:

 • formularz zgłoszenia wymeldowania z miejsca pobytu czasowego
 • ważny dowód osobisty lub paszport
 • w przypadku zgłoszenia wymeldowania przez pełnomocnika dodatkowo: pisemne pełnomocnictwo do wymeldowania, dowód osobisty pełnomocnika lub w uzasadnionym przypadku inny dokument pozwalający na ustalenie tożsamości

Miejsce złożenia dokumentów:

Urząd Gminy Brzuze 

Brzuze 62; 87-517 Brzuze

Ewidencja ludności

pok. nr 2

 

Opłaty:

 • Wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego jest wolne od opłat.
 • 17 zł – opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa. Opłata skarbowa za złożenie pełnomocnictwa nie dotyczy pełnomocnictwa udzielonego małżonkowi, wstępnemu, zstępnemu lub rodzeństwu.
 • Opłaty należy dokonać przelewem lub przekazem na rachunek bankowy Banku Spółdzielczego Skępe O/Ostrowite: 96 9546 0004 2003 0010 2990 0002

Termin i sposób załatwienia:

Bez zbędnej zwłoki

Podstawa prawna:

 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r.o ewidencji ludności
 • Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej
 • Ustawa z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego
 • Ustawa z dnia 28 listopada 2014r.Prawo o aktach stanu cywilnego
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 21 maja 2020 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego

Tryb odwoławczy:

Brak, czynność materialno-techniczna

Inne informacje:

1. Obywatel polski dokonuje wymeldowania  z miejsca pobytu stałego albo z miejsca pobytu czasowego:

a) w formie pisemnej na formularzu w organie gminy właściwym dla dotychczasowego miejsca pobytu, przedstawiając do wglądu dowód osobisty lub paszport

b) w formie dokumentu elektronicznego, na formularzu umożliwiającym wprowadzenie danych do rejestru PESEL przez organ, o którym mowa w art. 28 ust. 1, pod warunkiem otrzymania urzędowego poświadczenia odbioru.

2. Obywatel polski może wymeldować się z miejsca pobytu stałego lub czasowego dokonując zameldowania w nowym miejscu pobytu.

3. Zgłoszenie zgonu dokonane w urzędzie stanu cywilnego, zgodnie z przepisami prawa o aktach stanu cywilnego, zastępuje wymeldowanie osoby zmarłej z miejsca pobytu stałego i czasowego.

4. Jeżeli okres pobytu czasowego trwającego ponad 3 miesiące odpowiada okresowi zgłoszonemu przy zameldowaniu, osoba opuszczająca miejsce tego pobytu jest zwolniona od obowiązku wymeldowania się.

5. Wymeldowania z miejsca pobytu stałego lub czasowego trwającego ponad 3 miesiące można dopełnić przez pełnomocnika, legitymującego się pełnomocnictwem udzielonym w formie, o której mowa w ustawie z dnia 14 czerwca 1960 r. – Kodeks postępowania administracyjnego po okazaniu przez pełnomocnika do wglądu jego dowodu osobistego, a w uzasadnionych przypadkach – innego dokumentu pozwalającego na ustalenie tożsamości.