Facebook

Remont szkolnej kuchni w Ostrowitem

W lutym zakończyły się prace modernizacyjne w szkole podstawowej w Ostrowitem, które obejmowały zagospodarowanie nowej przestrzeni kuchennej oraz odnowienie użytkowanej przez uczniów  stołówki. W ramach inwestycji, gruntownej przebudowie poddana została instalacja elektryczna, wodna i kanalizacyjna, skuto tynki i wymieniono posadzki oraz ułożono nową glazurę. Wyposażenie zmodernizowanej kuchni, którą powiększono o sąsiednie pomieszczenie wzbogaciło się o profesjonalny i nowoczesny sprzęt kuchenny, m.in. lodówki, kuchenki, zmywarki i piekarniki. Dzięki tej inwestycji znacznie poprawiła się funkcjonalność kuchni i komfort pracy, a szkolna stołówka zyskała nowy wygląd.
Uroczystego otwarcia w Szkole Podstawowej w Ostrowitem dokonali: dyrektor szkoły Anna Sarnowska, szefowa kuchni Anna Krauz i wójt Jan Koprowski w towarzystwie pracowników szkoły, rady rodziców, księdza proboszcza, radnych rady gminy i pracowników samorządowych. Realizacja projektu możliwa była dzięki częściowemu sfinansowaniu prac z rządowego programu „Posiłek w domu i w szkole” oraz środków budżetu Gminy Brzuze.

image

W uznaniu dla pracy sołtysów

We wtorek 25 lutego w wiejskiej świetlicy w Brzuzem odbyło się spotkanie gospodarzy wsi z przedstawicielami gminy Brzuze, związane z podsumowaniem działalności samorządów sołeckich w 2019 roku. Zbliżający się Dzień Sołtysa był okazją do podziękowań za pracę i zaangażowanie na rzecz mieszkańców gminy, które złożył zebranym wójt Jan Koprowski i przewodniczący rady Krzysztof Budziński. W spotkaniu uczestniczyli również: wiceprzewodniczący rady Tomasz Maklakiewicz oraz pracownicy samorządowi i kierownicy jednostek organizacyjnych gminy.

- Sołtysi pełnią ważną rolę w społeczności wiejskiej, reprezentują sołectwa na forum samorządu gminy, ale przede wszystkim są animatorami działań w swoich miejscowościach. Dzięki pracy sołtysów i znajomości potrzeb sołectwa, samorząd gminy podejmuje bardziej trafne decyzje zgodne z potrzebami mieszkańców i specyfiką wsi. Dziękuję wszystkim za podjęcie tych niełatwych obowiązków, gratuluję osiąganych sukcesów i życzę pomyślności w kolejnych latach – mówił wójt Jan Koprowski.

Nasza gmina podzielona jest na 17 sołectw, w których sołtysi aktywnie wykonują swoje obowiązki, zaś najdłużej tę odpowiedzialną funkcję pełnią: Ryszard Rumianowski – sołtys Somsior (od 1992 r.) i Piotr Górski – gospodarz Marianowa (od 1993 r.).

image

Kanalizacja w Ostrowitem

Od końca lipca 2019 r. trwają prace związane z rozbudową sieci kanalizacji sanitarnej w gminie Brzuze. Obecnie, w ramach drugiego etapu inwestycji, przyłącza wykonywane są w miejscowości Ostrowite. Zakończenie przedsięwzięcia dofinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rolnego na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (PROW 2014-2020) planowane jest na czerwiec tego roku.

image

Informacja wojewody

Urząd Gminy Brzuze przekazuje Rozporządzenie Wojewody Kujawsko-Pomorskiego w sprawie zarządzenia odstrzału sanitarnego dzików na obszarze zagrożonym wystąpieniem ASF.

- rozporządzenie
- mapa obwodów łowieckich

Przygotowania do spisu rolnego i powszechnego

19 lutego br. miało miejsce spotkanie wójta Jana Koprowskiego i Wioletty Szałkiewicz, zastępcy dyrektora Urzędu Statystycznego w Bydgoszczy, podczas którego omówione zostały zagadnienia związane z organizacją i realizacją Powszechnego Spisu Rolnego oraz Narodowego Spisu Powszechnego Ludności i Mieszkań. Przeprowadzony na terenie całego kraju Powszechny Spis Rolny odbędzie się w dniach 1 września – 30 listopada tego roku, zaś Narodowy Spis Powszechny Ludności i Mieszkań przeprowadzony zostanie od 1 kwietnia do 30 czerwca 2021 r.
Odbywający się co 10 lat i zaplanowany na 2021 r. Narodowy Spis Powszechny będzie realizowany przy użyciu interaktywnego formularza spisowego dostępnego na stronie GUS. Powszechny Spis Rolny obejmujący wszystkie gospodarstwa rolne realizowany jest raz na 10 lat. Rolnicy będą mogli udzielić informacji o gospodarstwach rolnych poprzez samospis internetowy przeprowadzony za pośrednictwem interaktywnej aplikacji, w formie odpowiedzi w wywiadzie telefonicznym przeprowadzanym przez rachmistrza telefonicznego lub poprzez wywiad bezpośredni przeprowadzony przez rachmistrza terenowego, który odwiedzi gospodarstwo rolne.
Obecnie trwają prace przygotowawcze i organizacyjne spisów, a o szczegółach będziemy informować na bieżąco.

image

Rozmowy o chodniku w Okoninie

W poniedziałkowe przedpołudnie 17 lutego br. w Okoninie spotkali się przedstawiciele sołectwa Okonin ze starostą rypińskim Jarosławem Sochackim, dyrektorem Zarządu Dróg Powiatowych Piotrem Pawłowskim, radnym gminy Jarosławem Pucińskim i wójtem Janem Koprowskim. Głównym tematem rozmów był zakres prac i sposób finansowania budowy chodnika przy drodze powiatowej. Zgodnie z przyjętymi założeniami, w pierwszym etapie chodnik zbudowany zostanie z materiałów Powiatu Rypińskiego na odcinku od remizy OSP do drogi gminnej w kierunku Giżynka, a wsparcia finansowego na wykonanie udzieli Gmina Brzuze.

image

Konkurs na realizację zadań sportowych w 2020 roku

Wójt Gminy Brzuze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2020 roku.
Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za  pomocą Generatora ofert (engo.org.pl) w terminie do 5 marca 2020 r. do godz. 15.30
oraz potwierdzenia złożenia oferty z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione w terminie do 5 marca 2020 r. pocztą na adres: Urząd Gminy Brzuze
87-517 Brzuze 62 lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Brzuze, 87-517 Brzuze 62
O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert oraz data dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Gminy Brzuze lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 5 marca 2020 r.).
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie brzuze.engo.org.pl).

- zarządzenie BIP

Ogłoszenie o naborze na członków Komisji Konkursowej

Wójt Gminy Brzuze ogłasza nabór na członków Komisji Konkursowej do opiniowania ofert złożonych w otwartym konkursie ofert na zadania z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu w gminu Brzuze w 2020 roku.
Zgłoszenia należy składać na formularzu znajdującym się w załączeniu (podpisane przez kandydata oraz przez osoby upoważnione do składania oświadczeń woli w imieniu organizacji zgłaszającej) wraz z załącznikami w Urzędzie Gminy Brzuze, 87-517 Brzuze 62, Wydział promocji, Kultury i Sportu – pokój nr 8. Za termin złożenia zgłoszenia uznaje się datę dostarczenia zgłoszenia do urzędu.
Komplet dokumentów należy składać w kopercie, oznaczonej w następujący sposób: „Nabór kandydatów na członków komisji konkursowej oceniającej oferty na realizacje zadań publicznych Gminy Brzuze w 2020 r”. Termin składania dokumentów – do 20 lutego 2020 roku do godziny 15.30.

- zarządzenie BIP

Więcej artykułów…
Start > Strona główna
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 10 gości