Facebook

Historia gminy

Gmina Brzuze została utworzona 1 stycznia 1973 roku. Rok wcześniej powstała gromada w Brzuzem w wyniku połączenia mniejszych jednostek administracyjnych - gromad w Ostrowitem, Ugoszczu i Żałem. W tym czasie swą wieloletnią pozycję administracyjną utraciło Żałe, miejscowość wzmiankowana już w XIII wieku, siedziba gminy do 1955 roku i gromady w latach 1955 - 1972.

Położenie

Gmina Brzuze jest częścią powiatu rypińskiego i województwa kujawsko-pomorskiego, w ujęciu historycznym jest częścią Ziemi Dobrzyńskiej.

Krajobraz

Gmina Brzuze obejmuje swym zasięgiem 8625 ha, z czego większość stanowią użytki rolne w III i IV klasie bonitacji gleb, natomiast lasy zajmują tylko 6 procent powierzchni. Fakt występowania jezior sprawia, że obszar jest atrakcyjny turystycznie i krajobrazowo. Niewielką część gminy obejmuje obszar chronionego krajobrazu "Drumliny Zbójeńskie". Znajdują się tu również liczne pomniki przyrody. Godna uwagi jest bardzo bogata fauna - między innymi bocian, czapla, żuraw i kormoran. Atutem gminy jest 15 jezior, z pośród których Żalskie (Wielgie) należy do największych na ziemi Dobrzyńskiej. Na szczególną uwagę zasługują dwa parki podworskie w Ugoszczu i Gulbinach. Istnieją też aleje zabytkowe. W urozmaicony krajobraz gminy wkomponowały się średniowieczne grodziska w miejscowościach: Żałe, Somsiory, Kleszczyn i Mościska.

Podział administracyjny

Gmina podzielona jest na 17 sołectw:

- Brzuze
- Dobre
- Giżynek
- Gulbiny
- Łączonek
- Kleszczyn
- Marianowo
- Okonin
- Ostrowite
- Piskorczyn
- Przyrowa - Mościska
- Radzynek
- Somsiory
- Trąbin Rumunki
- Trąbin
- Ugoszcz
- Żałe

które zamieszkują 5433 osoby. Największe sołectwa pod względem liczby mieszkańców to: Ostrowite, Ugoszcz, Żałe i Brzuze, natomiast pod względem powierzchni: Ugoszcz, Żałe i Kleszczyn.

Kierunki działania

- Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego uchwalone przez Radę Gminy Brzuze w marcu 1999 roku,
- Program ochrony środowiska i gospodarki odpadami.

Walory turystyczne

Krajobraz gminy jest zróżnicowany, począwszy od wysoczyzny morenowej zwanej Równiną Trąbińską na północy, przeciętej rynnami lodowcowymi, w których znalazły miejsce jeziora: Długie, Trąbińskie i Łączonek oraz pagórki morenowe i terasy kemowe w okolicach Studzianki aż do moreny czołowej i pól drumlinowych w okolicach Żałego, Somsior, Okonina i Ugoszcza.

Jedenaście pozostałych jezior leżących w zlewni rzeki Ruziec (dopływu Drwęcy) stanowi część Pojezierza Żalskiego. Pojezierze Żalskie jest niezwykle atrakcyjnym rejonem turystycznym i rekreacyjnym. Polodowcowy krajobraz uzupełniają cenne lasy z pomnikami przyrody oraz parki krajobrazowe.

W gminie zachowały się liczne zabytki, z których warto zwiedzić: grodziska wczesnośredniowieczne w Żałem, Somsiorach i Kleszczynie, sanktuarium Św. Rodziny w kaplicy z 1704 roku w Studziance z cudownym źródełkiem, kościoły parafialne w Żałem i Trąbinie, kaplicę w Ostrowitem z 1930 roku poświęcona pamięci uczestników wojny polsko - bolszewickiej, dwory z XIX wieku w Ugoszczu i Ostrowitem.

Wszystkim zainteresowanym gmina proponuje trasy turystyczne: piesze, rowerowe i samochodowe.

Przez obszar gminy przebiega Zielony Szlak Turystyczny. Na trasie szlaku położona jest miejscowość Obory należąca administracyjnie do gminy Zbójno.

Start > Informacje o gminie
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 11 gości