Facebook

Konkurs na realizację zadań sportowych w 2020 roku

Wójt Gminy Brzuze ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego z zakresu upowszechniania kultury fizycznej i sportu na terenie Gminy Brzuze w 2020 roku.
Do złożenia oferty uprawnione są organizacje pozarządowe w rozumieniu ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 roku o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz podmioty wymienione w art. 3 ust. 3 ww. ustawy.
Warunkiem przystąpienia do konkursu jest złożenie oferty na realizację zadania elektronicznie, za  pomocą Generatora ofert (engo.org.pl) w terminie do 5 marca 2020 r. do godz. 15.30
oraz potwierdzenia złożenia oferty z generatora ofert w wersji papierowej, podpisanego przez osoby do tego uprawnione w terminie do 5 marca 2020 r. pocztą na adres: Urząd Gminy Brzuze
87-517 Brzuze 62 lub osobiście do sekretariatu Urzędu Gminy Brzuze, 87-517 Brzuze 62
O zachowaniu terminu decyduje łącznie:
data i godzina złożenia oferty w Generatorze ofert oraz data dostarczenia potwierdzenia złożenia oferty do Urzędu Gminy Brzuze lub data stempla pocztowego (najpóźniej w dniu 5 marca 2020 r.).
Ofertę należy złożyć za pośrednictwem Generatora ofert dostępnego na stronie brzuze.engo.org.pl).

- zarządzenie BIP

Start > Strona główna > Konkurs na realizację zadań sportowych w 2020 roku
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 6 gości