Facebook

Gospodarowanie odpadami

Wobec wynikającego z nowelizacji przepisów wzrostu częstotliwości wywozu odpadów oraz zmiany opłat w zakładzie utylizacji w Puszczy Miejskiej, od 1 stycznia 2020 r. opłata za odpady w Gminie Brzuze została ustalona na poziomie 15 zł od osoby. W przypadku zadeklarowania kompostowania bioodpadów jest możliwość jej zmniejszenia o 0,50 zł. Obowiązek odbioru oraz zagospodarowania odpadów komunalnych wytworzonych w nieruchomościach położonych na terenie gminy reguluje Ustawa o odpadach z 14 grudnia 2012 r. Nowelizacja przepisów wymogła na samorządach wprowadzenie od 1 stycznia 2020 r. wielu istotnych zmian związanych z zasadami zbiórki odpadów oraz pobieranych od mieszkańców opłat za ich zagospodarowanie. Ustawa zobligowała samorządy do zapewnienia selektywnego odbioru odpadów w podziale na odpowiednie frakcje obejmujące co najmniej: papier, metale, tworzywa sztuczne, szkło, odpady wielomateriałowe i bioodpady. Gminy zobowiązano również do utworzenia punktów selektywnego zbierania odpadów komunalnych w sposób łatwy i dostępny dla wszystkich mieszkańców gminy. 28 listopada br. Rada Gminy Brzuze podjęła uchwały dostosowujące nowe przepisy do obowiązującej ustawy.

Start > Strona główna > Gospodarowanie odpadami
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 18 gości