Facebook

Rolnictwo

Dominującą gałęzią gospodarki gminy jest rolnictwo. Praca w rolnictwie jest też głównym źródłem dochodu mieszkańców. Mamy w gminie około 600 indywidualnych gospodarstw rolnych o średniej powierzchni 10ha. W gospodarstwach rolnych dominuje produkcja mleka i trzody chlewnej, a uprawy polowe podporządkowane są głównie produkcji zwierzęcej. Do głównych upraw towarowych należą: buraki cukrowe, rzepak i pszenica.

Jednym z głównych zadań działalności samorządu gminy jest stworzenie warunków do rozwoju gospodarstwom rolnym. Od lat, poprzez prowadzoną działalność, samorząd zabiega o poprawę warunków życia mieszkańców i stwarza możliwości sukcesywnego rozwoju wsi. Od wielu też lat prowadzone są bezpłatne szkolenia - na początku komputerowe, agroturystyczne, rachunkowości rolnej, obecnie agrotechniczne, ogrodnicze, propagujące postęp w rolnictwie, wdrażanie nowoczesnych metod hodowli i upraw. Liczne działania w tym zakresie prowadzone są przy współpracy z instytucjami wdrażającymi postęp rolniczy, w ty w głównej mierze z Wojewódzkim Ośrodkiem Doradztwa Rolniczego w Minikowie (Powiatowy Zespół Doradztwa Rolniczego w Rypinie). Istotnym osiągnięciem gminy jest rozwiązanie w zakresie zaopatrzenia w wodę gospodarstw rolnych. Ważnym zadaniem stojącym przed gminą jest realizacja programu ściekowego i zagospodarowania odpadów. Istnieje opracowana dokumentacja w tym zakresie i zabiegamy o pozyskanie środków na budowę głównej sieci, która przebiegać będzie przez miejscowości: Ugoszcz, Brzuze, Ostrowite - do Rypina.

Instytucje współpracujące:

Dla zapewnienia harmonijnego rozwoju we wszystkich dziedzinach życia gmina współpracuje z wieloma zakładami i instytucjami. Należą do nich: Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa, Ośrodek Doradztwa Rolniczego, Kujawsko-Pomorska Izba Rolnicza, Spółdzielnia Mleczarska ROTR w Rypinie, Zarząd Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy (oddział Toruń, Wąbrzeźno), Zarząd Dróg Powiatowych w Rypinie, Okręgowa Stacja Chemiczno Rolnicza, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Rypinie.

Infrastruktura techniczna

W latach 1999-2010 wyznacznikiem infrastruktury technicznej była strategia rozwoju uchwalona przez Radę Gminy w 1999 roku.

Głównymi celami, na które wskazuje dokument są miedzy innymi:

- sprawne wdrożenie reformy oświatowej
- sprawny system zaopatrzenia w wodę
- wprowadzanie ekologicznych systemów ogrzewania
- warunki do klasyfikacji gminy
- swobodny dostęp do instalacji telefonu przewodowego
- uregulowana gospodarka ściekowa
- prawidłowo zorganizowana gospodarka odpadami stałymi
- wystarczająca ilość sal gimnastycznych
- troska o zabytki
- stały dostęp do podstawowej opieki medycznej
- wyższy poziom wykształcenia
- konkurencyjne produkty rolne
- aktywni mieszkańcy
- pozyskiwanie inwestorów
- wysoka świadomość ekologiczna
- profesjonalna promocja gminy
- dobry stan dróg

Efektami osiągniętych celów wyznaczonych w strategii są:


- większa ilość podmiotów gospodarczych
- zagospodarowane tereny i obiekty pod działalność gospodarczą
- rozwój bazy turystycznej
- wysoka świadomość ekologiczna
- nowe miejsca pracy
- różnorodne przetwórstwo rolno-spożywcze na terenie gminy
- właściwie zagospodarowane jeziora

A w efekcie lepsze warunki życia mieszkańców.

Drogi i infrastruktura towarzysząca

Na terenie gminy istnieje dobrze rozwinięta sieć dróg wojewódzkich i powiatowych (52 km.) oraz sieć dróg gminnych i dojazdowych (120 km). Łączna długość dróg gminnych wynosi 47,66 km, z tego drogi o nawierzchni asfaltowej 34,45 km, a pozostałe drogi 13,21 km. Gwarantuje to dobrą komunikację z lokalnymi, wojewódzkimi i centralnymi ośrodkami.

Gmina Brzuze modernizuje i rozbudowuje sieć dróg gminnych oraz współpracuje z Zarządem Dróg Wojewódzkich w Bydgoszczy oraz Zarządem Dróg Powiatowych w Rypinie w zakresie ulepszania dróg wojewódzkich i powiatowych. W ostatnim czasie budowa dróg była jednym z najważniejszych celów samorządu gminy. Ponadto prowadzone były remonty i modernizacje licznych odcinków dróg.

Świetlice i domy kultury

Ważnym kierunkiem działalności inwestycyjnej samorządu gminy jest budowa i modernizacja świetlic. Nie w każdej miejscowości udawało się szybko świetlicę wybudować lub przeprowadzić modernizację. Dzięki jednak konsekwentnym działaniom udało się pokonać problemy. W miejscowościach, w których nie było gruntu, działki zostały pozyskane nieodpłatnie lub w drodze zakupu.

Najważniejsze dokonania w zakresie świetlic i domów kultury to:

- modernizacja budynku oraz otoczenia i wyposażenie świetlicy w Ugoszczu
- modernizacja budynku i wyposażenie świetlicy w Brzuzem
- modernizacja budynku i wyposażenie świetlicy w Radzynku
- budowa i wyposażenie świetlicy w Somsiorach
- zakup i dostosowanie do użytku świetlicy w Przyrowie
- remont świetlicy w Trąbinie Rumunkach
- remont i wyposażenie świetlicy w Piskorczynie
- remont i wyposażenie świetlicy w Żałem
- budowa i wyposażenie świetlicy w Łączonku
- wyposażenie świetlicy w Gulbinach
- remont i wyposażenie świetlicy w Trąbinie
- remont i wyposażenie świetlicy w Dobrem
- remont i wyposażenie świetlicy w Giżynku
- remont i wyposażenie świetlicy w Okoninie

Place zabaw

Powstały place zabaw dla dzieci w miejscowościach:

- Brzuze
- Ostrowite
- Radzynek
- Trąbin
- Ugoszcz
- Żałe

Zaopatrzenie w wodę

Lata 90-te przyniosły rozbudowę sieci wodociągowej we wszystkich miejscowościach gminy. Aktualnie budowane są przyłącza do wszystkich zainteresowanych, którzy z jakichś powodów nie zostali podłączeni do sieci wcześniej. Znaczna część budowanych obecnie przyłączy dotyczy obszarów rekreacyjnych. Aktualnie wyłoniony został wykonawca remontu Stacji Uzdatniania Wody w Ostrowitem. Przewidywany jest również remont stacji w Trąbinie. W planie jest również renowacja ujęć wody przy stacji w Ostrowitem i Trąbinie.

Ścieki

Gospodarka ściekowa rozwiązana jest wśród mieszkańców w 15 %. W 2006 roku został zakończony pierwszy etap budowy sieci kanalizacyjnej. Wybudowano ponad 700 metrów sieci tłocznej mającej odprowadzać ścieki z 13 posesji.

Telefonizacja

Problem telefonizacji gminy został rozwiązany. Znacznej poprawie uległa też dostępność do internetu.

Odpady

W 2003 roku został oddany do użytku Regionalny Zakład Utylizacji Odpadów Komunalnych dla Związku Gmin Rypińskich, którego członkiem jest również Gmina Brzuze. Wdrożony został program selektywnej zbiórki odpadów.

Gmina Brzuze jest członkiem:

- Stowarzyszenia Gmin Ziemi Dobrzyńskiej
- Lokalnej Grupy Działania Gmin Dobrzyńskich Region Północ

Start > Gospodarka
Gmina Brzuze - Aktywnie
Koronawirus
Reforma oświaty
Reforma oświaty
Rewitalizacja
1%
sołectwa
Inwestycje
Odpady
Obrona cywilna
Mapa gminy
MAK+
PRODUKT POLSKI

Osoby online

Naszą witrynę przegląda teraz 13 gości