Informacja o Punkcie Selektywnej Zbiórki Odpadów Komunalnych

Teren przeznaczony pod PSZOK zlokalizowany jest na działce po byłym kółku rolniczym w miejscowości Ostrowite.
Główny Punkt selektywnego zbierania odpadów jest czynny raz w miesiącu tj. w każdy pierwszy roboczy poniedziałek miesiąca w godzinach od 14.00 do 18.00 w okresie od 01 marca do 31 października oraz w godzinach od 14.00 do 16.00 w okresie od 01 listopada do 28/29 lutego. Nie wyklucza się, że w pewnych okresach częstotliwość działania Głównego Punktu zostanie zwiększona do dwóch dni w miesiącu.

CO MOŻNA ODDAĆ DO PSZOK?

Na PSZOK należy dostarczyć wyłącznie odpady posegregowane.

  • odpady selektywnie zbierane (papier, szkło, tworzywa sztuczne, opakowania wielomateriałowe),
  • tekstylia i odzież,
  • odpady niekwalifikujące się do odpadów medycznych powstałych w gospodarstwie domowym w wyniku przyjmowania produktów leczniczych w formie iniekcji i prowadzenia monitoringu poziomu substancji we krwi, w szczególności igły i strzykawki,
  • chemikalia, odpady niebezpieczne (detergenty, rozpuszczalniki, farby, tusze, kleje,),
  • zużyte baterie,
  • zużyty sprzęt elektroniczny i elektryczny,
  • meble i inne odpady wielkobarytowe,
  • odpady budowlane i rozbiórkowe (w ilości 1Mg z jednego gospodarstwa domowego na rok) pochodzące z prowadzonych samodzielnie drobnych prac remontowych, natomiast, jeżeli remont prowadzony jest przez firmę remontową, wówczas ta firma staje się wytwórcą odpadów i powinna zabrać i zagospodarować odpady na swój koszt.
  • zużyte opony (wyłącznie od rowerów, wózków, motorowerów i motocykli oraz pojazdów o masie całkowitej do 3,5 tony) - 4 szt. na rok z jednego gospodarstwa domowego.

PSZOK przyjmuje zużyty sprzęt elektryczny i elektroniczny – kompletny. Za niekompletny zużyty sprzęt uważa się zużyty sprzęt, który nie zawiera istotnych, z uwagi na przeznaczenie sprzętu, do jakiego został zaprojektowany, części składowych, podzespołów i materiałów eksploatacyjnych, stanowiących część sprzętu, z którego powstał zużyty sprzęt, w dniu wprowadzenia do obrotu tego sprzętu.


PSZOK nie przyjmuje odpadów od podmiotów prowadzących działalność gospodarczą. (działalność gospodarcza obejmuje wszelką działalność producentów, handlowców lub usługodawców, włącznie z górnictwem, działalnością rolniczą i wykonywaniem wolnych zawodów lub uznanych za takie. Za działalność gospodarczą uznaje się w szczególności wykorzystywanie, w sposób ciągły, majątku rzeczowego lub wartości niematerialnych w celu uzyskania z tego tytułu dochodu). Ponadto przypominamy podmiotom prowadzącym działalność gospodarczą, że niedopuszczalne jest mieszanie odpadów komunalnych z gospodarstwa domowego z odpadami z prowadzonej działalności gospodarczej. Każdy podmiot prowadzący działalność gospodarczą zobowiązany jest podpisać indywidualną umowę na odbiór odpadów powstałych w wyniku prowadzonej działalności gospodarczej z przedsiębiorcą wpisanym do rejestru działalności regulowanej.