Zgodnie z ustawą o utrzymaniu czystości i porządku w gminach mieszkańcy jak również właściciele nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe zobowiązani są do segregacji odpadów komunalnych.

Informacja dla Mieszkańców gminy Brzuze

Opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi:

  • 15,00 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej daną nieruchomość.
  • 14,50 zł miesięcznie, od każdej osoby zamieszkującej w budynkach jednorodzinnych, w których bioodpady kompostowane są w kompostownikach przydomowych.

Opłatę prosimy uiścić do 25 dnia każdego miesiąca u sołtysa wsi, w kasie Urzędu Gminy Brzuze lub na podany poniżej numer rachunku bankowego: BS Skępe o/Ostrowite: 84 9546 0004 2003 0010 2990 0024.

Informacja dla właścicieli nieruchomości wykorzystywanych na cele rekreacyjno-wypoczynkowe

Informujemy, iż odpady komunalne odbierane będą z Państwa posesji zgodnie z aktualnym harmonogramem. W przypadku nieposiadania numeru budynku prosimy o wywieszenie w widocznym miejscu numeru działki celem ułatwienia firmie odbierającej odpady odszukania przedmiotowej posesji. Roczna opłata za gospodarowanie odpadami komunalnymi wynosi 160 zł. Opłatę za gospodarowanie odpadami uiszcza się za rok z góry, jednorazowo do dnia 31 marca każdego roku na podany poniżej numer rachunku bankowego: BS Skępe o/Ostrowite: 84 9546 0004 2003 0010 2990 0024, w kasie Urzędu Gminy Brzuze lub u sołtysa wsi.