Program Rewitalizacji dla Gminy Brzuze

Gmina Brzuze realizuje projekt pn. Program Rewitalizacji dla Gminy Brzuze, na który otrzymała dofinansowanie z Urzędu Marszałkowskiego w Toruniu w wysokości 32.171,90 zł, stanowiące 90% kosztów projektu o łącznej wartości 35.746,56 zł.

Rewitalizacja to system kompleksowych i wieloletnich działań podejmowanych przez władzę samorządową oraz lokalną społeczność w celu przywracania do życia obszarów, które utraciły swoje dotychczasowe funkcje społeczne lub gospodarcze. Kluczem do wyjścia wyznaczonego obszaru z sytuacji kryzysowej jest usunięcie zjawisk, które spowodowały te niekorzystne zmiany.

Program rewitalizacji, to dokument opracowany wspólnie przez lokalny samorząd, miejscową społeczność oraz przedsiębiorców, wyznaczający zestaw działań zmierzających do poprawy jakości życia mieszkańców. Dokument ten jest narzędziem, które umożliwia ubieganie się o środki finansowe z Unii Europejskiej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego 2014-2020, a realizacja przedsięwzięć inwestycyjnych przebiega we współpracy lokalnego samorządu z mieszkańcami i przedsiębiorcami. Dzięki przeprowadzanym konsultacjom z zainteresowanymi podmiotami oraz mieszkańcami, możliwe będzie wskazanie istniejących problemów i miejsc, które potrzebują największego wsparcia.

Przemiany sprzyjające ożywieniu gospodarczemu i ekonomicznemu oraz w sferze społecznej, kulturalnej i turystycznej odbywają się poprzez wspieranie działań na wielu płaszczyznach (m.in.: tworzenie i zagospodarowywanie przestrzeni publicznej, tworzenie infrastruktury  dla rozwoju przedsiębiorczości, zapobieganie negatywnym zjawiskom społecznym, dbałość o obiekty kulturalne oraz zabytkowe),  tworząc warunki do jakościowego i zrównoważonego rozwoju miejscowości i gminy.